Iverksatte tiltak knyttet til å redusere smittefare

13. mars 2020

I likhet med mange andre selskap og offentlige instanser, tar Viken Kommunerevisjon IKS (VKR) sitt samfunnsansvar for å redusere smittefaren knyttet til korona-viruset, på alvor.

Vi har fra og med i dag og foreløpig frem til påske iverksatt tiltak for å redusere smittefaren.

Iverksatte tiltak

Alle ansatte er oppfordret til å ha hjemmekontor frem til påske, og våre kontorer vil derfor ikke være bemannet hver dag. Alle ansatte er tilgjengelige på epost og mobiltelefon.

Det er innført forbud mot reise-, møte-, og kursvirksomhet for alle ansatte, som blant annet revisjonsbesøk til kunder og møter i kontrollutvalg. Dersom det er behov vil vi stille oss til disposisjon via Skype eller telefon.

Vi benytter i større grad digitale løsninger for å få utført revisjonsarbeidet, både når det gjelder regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Dette innebærer mer bruk av dokumentasjonsutveksling gjennom epost, OneDrive og Altinn, samt intervjuer og samtaler ved hjelp av Skype, Teams og telefon.

Mulige konsekvenser

Vi fortsetter revisjonsarbeidet som planlagt hjemmefra, og målet er å få levert alle revisjonsberetninger, uttalelser og forvaltningsrevisjonsrapporter innen frister.

Det kan oppstå situasjoner som vil kunne forsinke revisjonsarbeidet. Dette kan være sykdom blant våre ansatte, eller sykdom eller prioritering av viktige arbeidsoppgaver hos våre kunder som gjør at vi ikke har tilgang til nødvendig dokumentasjon til å ferdigstille revisjonen.

Dersom det oppstår forsinkelser vil kontrollutvalg og kunder bli orientert.

Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har henvendt seg til aktuelle myndigheter for å be om utvidelse av frister for revisjonsberetninger og attestasjoner. Vi følger opp disse fristene.

Ved eventuelle spørsmål så ta kontakt med oss på;

For mer info, se vedlagt skriv av 13. mars 2020 som også er sendt våre kontakter.