I tillegg til revisjon av årsregnskapet utfører vi en rekke attestasjonsoppgaver, samt forenklet etterlevelsesrevisjon med økonomiforvaltningen. Vi utfører også andre tjenester, herunder undersøkelser og rådgivning, så langt dette er forenlig med selskapets oppgaver som revisor. Vi holder også foredrag og kurs.