Rapporter

Her finner du rapporter fra gjennomførte forvaltningsrevisjoner, undersøkelser og eierskapskontroll i våre eierkommuner de siste årene. Bruk filtreringen til å finne alle rapporter fra en kommune, eller sorter på utvalgte tema.

Antall rapporter:
Utdanning

Utenforskap Øvre Eiker kommune 2024

Øvre Eiker

Formålet med revisjonen vil være å vurdere om kommunen ivaretar sine oppgaver for å forhindre utenforskap, særlig om det legges til rette for skolenærvær og skolen som en arena for mestring.

Last ned rapport: Utenforskap Øvre Eiker kommune 2024
Les mer om denne rapporten
Psykisk helsevern

Hjemmeboende personer med demens Drammen 2023

Drammen

Undersøkelsen vurderer om personer med demens som bor hjemme får helse- og omsorgstjenester i tråd med egne behov, og at kommunen er rustet for nåværende og fremtidige behov på området. 

Last ned rapport: Hjemmeboende personer med demens Drammen 2023
Les mer om denne rapporten
Eiendomsforvaltning

Boplikt Flå 2023 

Flå

Prosjektets formål er å undersøke hvordan Flå kommune følger opp boplikten.

Last ned rapport: Boplikt Flå 2023 
Les mer om denne rapporten
Internkontroll og kvalitetssikring

Intern kontroll Kopås Sykehjem Enebakk 2024

Enebakk

Formålet med undersøkelsen er å vurdere internkontroll rutinene knyttet til renhold av ventilasjonssystemet ved Kopås sykehjem, herunder avvikssystemet.

Last ned rapport: Intern kontroll Kopås Sykehjem Enebakk 2024
Les mer om denne rapporten
Internkontroll og kvalitetssikring

Internkontroll og kvalitetssystem Sigdal 2024

Sigdal

Formål med gjennomgangen har vært å vurdere i hvilken grad kommunen har et fungerende internkontrollsystem og om dette synes å kunne bidra til kvalitetsutvikling av kommunens tjenester.

Last ned rapport: Internkontroll og kvalitetssystem Sigdal 2024
Les mer om denne rapporten
Psykisk helsevern

Hjemmeboende personer med demens Ringerike 2024

Ringerike

Formålet med undersøkelsen er å vurdere om personer med demens som bor hjemme får helse og omsorgstjenester tilpasset egne behov, og om kommunen tilrettelegger tilstrekkelig for hjemmeboende og pårørende, slik at personer med demens kan bo lengst mulig i eget hjem.

Last ned rapport: Hjemmeboende personer med demens Ringerike 2024
Les mer om denne rapporten
Byggesak

Byggesaksbehandling Modum 2024

Modum

Prosjektets formål er å vurdere om Modum kommune ivaretar sitt ansvar for byggesaksbehandling og tilsyn/ulovlighetsoppfølging.

Last ned rapport: Byggesaksbehandling Modum 2024
Les mer om denne rapporten
Psykisk helsevern

Psykisk helse og rusomsorg Krødsherad 2024

Krødsherad

Prosjektets formål er å undersøke kommunens praksis i forbindelse med psykisk helse og rusomsorg blant ungdom samt unge voksne.

Last ned rapport: Psykisk helse og rusomsorg Krødsherad 2024
Les mer om denne rapporten
Byggesak

Byggesaksbehandling Kongsberg 2023

Kongsberg

Prosjektets formål er å vurdere om Kongsberg kommune sikrer god saksbehandling , og ivaretar sitt ansvar for byggesaksbehandling og tilsyn/ulovlighetsoppfølging på en tilfredsstillende måte.

Last ned rapport: Byggesaksbehandling Kongsberg 2023
Les mer om denne rapporten
Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Overordnet arbeidsmiljø Ås 2023

Ås

Prosjektets formål er å kartlegge og vurdere om kommunen har tilstrekkelige strukturer, ledelse og internkontroll som sørger for et forsvarlig arbeidsmiljø i kommunen.

Last ned rapport: Overordnet arbeidsmiljø Ås 2023
Les mer om denne rapporten
Beredskap

Beredskap Ål 2023

Ål

Formålet med prosjektet er å vurdere om kommunen har et tilfredsstillende beredskapsarbeid i samsvar med gjeldende regelverk.

Last ned rapport: Beredskap Ål 2023
Les mer om denne rapporten
Offentlige anskaffelser

Offentlig Anskaffelser Sigdal 2023

Sigdal

Prosjektets formål er å se nærmere på hvordan kommunen etterlever regelverket for offentlige anskaffelser.

Last ned rapport: Offentlig Anskaffelser Sigdal 2023
Les mer om denne rapporten
Sosiale tjenester

Økonomisk sosialhjelp Ringerike 2023

Ringerike

 Prosjektets formål er å vurdere om kommunens tjenestetilbud knyttet til økonomisk sosialhjelp bidrar til at sosialhjelpsmottakere som mottar stønad over […]

Last ned rapport: Økonomisk sosialhjelp Ringerike 2023
Les mer om denne rapporten
Eiendomsforvaltning

Eiendomsforvaltning Nore og Uvdal 2023

Nore og Uvdal

Prosjektets formål er å undersøke om kommunen har et system og praksis for å sikre at kommunale bygg og eiendom er tilstrekkelig ivaretatt

Last ned rapport: Eiendomsforvaltning Nore og Uvdal 2023
Les mer om denne rapporten
Helse og omsorg

Helse- og omsorg tjeneste til Eldre Nesodden 2023

Nesodden

Prosjektets formål er å undersøke kvaliteten i tjenestene som ytes til eldre i Nesodden kommune.

Last ned rapport: Helse- og omsorg tjeneste til Eldre Nesodden 2023
Les mer om denne rapporten
Byggesak

Byggesaksbehandling Nesodden 2023

Nesodden

Prosjektets formål er å undersøke om Nesodden kommunen sikrer god saksbehandling og etterlevelse av lov og forskrifter på området plan- og byggesaksbehandling.

Last ned rapport: Byggesaksbehandling Nesodden 2023
Les mer om denne rapporten
Beredskap

Beredskapsplikt Nesbyen 2023

Nesbyen

Formålet med prosjektet er å vurdere om kommunen har et tilfredsstillende beredskapsarbeid i samsvar med gjeldende regelverk.

Last ned rapport: Beredskapsplikt Nesbyen 2023
Les mer om denne rapporten
Sosiale tjenester

Økonomisk Sosialhjelp Modum 2023

Modum

Prosjektets formål er å vurdere kommunens tjenestetilbud innenfor økonomisk sosialhjelp, med vekt på om det bidrar til å gjøre søkerne selvhjulpne.

Last ned rapport: Økonomisk Sosialhjelp Modum 2023
Les mer om denne rapporten
Byggesak

Reguleringsplanarbeid og dispensasjonspraksis Hol 2023

Hol

Denne forvaltningsrevisjonen tar sikte på, gjennom nærmere definerte problemstillinger, å undersøke behandlingen av dispensasjonssøknader i byggesaker i kommunen.

Last ned rapport: Reguleringsplanarbeid og dispensasjonspraksis Hol 2023
Les mer om denne rapporten
Beredskap

Beredskap Hemsedal 2023

Hemsedal

Formålet med prosjektet er å vurdere om kommunen har et tilfredsstillende beredskapsarbeid i samsvar med gjeldende regelverk og om den etterlever kravene til kommunal beredskapsplikt.

Last ned rapport: Beredskap Hemsedal 2023
Les mer om denne rapporten
Helse og omsorg

Tildeling av helse- og omsorgstjenester Gol 2023

Gol

Formålet med forvaltningsrevisjonen var å vurdere tildeling av helse- og omsorgstjenester i Gol kommune.

Last ned rapport: Tildeling av helse- og omsorgstjenester Gol 2023
Les mer om denne rapporten
Helse og omsorg

Tildeling av tjenester inne Helse- og Omsorg GOL 2023

Gol

Formålet med forvaltningsrevisjonen var å vurdere tildeling av helse- og omsorgstjenester i Hol kommune.

Last ned rapport: Tildeling av tjenester inne Helse- og Omsorg GOL 2023
Les mer om denne rapporten
Barnehage

Spesial pedagogisk hjelp Flå 2023

Flå

Prosjektets formål er å undersøke om barnehagene i kommunen gjennomfører spesialpedagogisk hjelp i henhold til krav i barnehageloven med tilhørende forskrifter.

Last ned rapport: Spesial pedagogisk hjelp Flå 2023
Les mer om denne rapporten
Eierskapskontroll

Eierskapskontroll Ås 2023

Ås

Formålet med eierskapskontrollen er å undersøke om Ås kommune forvalter sine eierinteresser i tråd med lovkrav, etablerte normer for god eierstyring og kommunestyrets vedtak og forutsetninger.

Last ned rapport: Eierskapskontroll Ås 2023
Les mer om denne rapporten
Eierskapskontroll

Eierskapskontroll Ål 2023

Ål

Formålet med denne eierskapskontrollen var å undersøke om Ål kommune forvalter sine eierinteresser i tråd med lovkrav, etablerte normer for god eierstyring, samt kommunestyrets egne vedtak og forutsetninger på området.

Last ned rapport: Eierskapskontroll Ål 2023
Les mer om denne rapporten
Eierskapskontroll

Eierskapskontroll Sigdal 2023

Sigdal

Formålet med eierskapskontrollen er å undersøke om styringsdialogen mellom Sigdal kommune ved kommunestyret og Djupsjøen Vann- og Avløpsselskap AS er i tråd med lovkrav, etablerte normer for god eierstyring og kommunestyrets vedtak og forutsetninger.

Last ned rapport: Eierskapskontroll Sigdal 2023
Les mer om denne rapporten
Eierskapskontroll

Eierskapskontroll Nesbyen 2023

Nesbyen

Formålet med denne eierskapskontrollen var å undersøke om Nesbyen kommune forvalter sine eierinteresser i tråd med lovkrav, etablerte normer for god eierstyring, samt kommunestyrets egne vedtak og forutsetninger på området.

Last ned rapport: Eierskapskontroll Nesbyen 2023
Les mer om denne rapporten
Eierskapskontroll

Eierskapskontroll Hol 2023

Hol

Undersøke om Hol kommune forvalter sine eierinteresser i tråd med lovkrav, etablerte normer for god eierstyring og kommunestyrets vedtak og forutsetninger.

Last ned rapport: Eierskapskontroll Hol 2023
Les mer om denne rapporten
Offentlige anskaffelser

Flesberg 2023 – Offentlig Anskaffelser

Flesberg

Prosjektets formål er å se nærmere på hvordan kommunen etterlever regelverket for offentlige anskaffelser.

Last ned rapport: Flesberg 2023 – Offentlig Anskaffelser
Les mer om denne rapporten
Beredskap

Beredskap Enebakk 2023

Enebakk

Vurdere om kommunen har et tilfredsstillende beredskapsarbeid i samsvar med gjeldende regelverk.

Last ned rapport: Beredskap Enebakk 2023
Les mer om denne rapporten
Byggesak

Ulovlighetsoppfølging i byggesak Drammen 2023

Drammen

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å vurdere om kommunen sett opp mot ulovligheter innen byggesak har et system som virker allmennpreventivt mot at det begås ulovligheter på byggesaksområdet.

Last ned rapport: Ulovlighetsoppfølging i byggesak Drammen 2023
Les mer om denne rapporten
Eierskapskontroll

Eierskapskontroll Hemsedal 2023

Hemsedal

Formålet med eierskapskontrollen er å undersøke om Hemsedal kommune forvalter sine eierinteresser i tråd med lovkrav, etablerte normer for god eierstyring og kommunestyrets vedtak og forutsetninger.

Last ned rapport: Eierskapskontroll Hemsedal 2023
Les mer om denne rapporten
Eierskapskontroll

Eierskapskontroll Gol 2023

Gol

Formålet med eierskapskontrollen er å undersøke om Gol kommune forvalter sine eierinteresser i tråd med lovkrav, etablerte normer for god eierstyring og kommunestyrets vedtak og forutsetninger.

Last ned rapport: Eierskapskontroll Gol 2023
Les mer om denne rapporten
Eierskapskontroll

Eierskapskontroll Drammen 2023

Drammen

Formålet med eierskapskontrollen er å undersøke om Drammen kommune forvalter sine eierinteresser i tråd med lovkrav, etablerte normer for god eierstyring og kommunestyrets vedtak og forutsetninger.

Last ned rapport: Eierskapskontroll Drammen 2023
Les mer om denne rapporten
Eierskapskontroll

Eierskapskontroll

Ås

Formålet med eierskapskontrollen er å undersøke om Ås kommune forvalter sine eierinteresser i tråd med lovkrav, etablerte normer for god eierstyring og kommunestyrets vedtak og forutsetninger.

Last ned rapport: Eierskapskontroll
Les mer om denne rapporten
Byggesak

Reguleringsplanarbeid og dispensasjonspraksis

Hol

Prosjektets formål er å undersøke behandlingen av dispensasjonssøknader i byggesaker i kommunen: Forsvarlig saksbehandling, og sikring av enhetlig praksis ved behandling av dispensasjoner. Blir reguleringsplaner oppdatert ved behov. Samt hvordan kommunen tilrettelegger for næringsutvikling gjennom arbeidet med reguleringsplaner.

Last ned rapport: Reguleringsplanarbeid og dispensasjonspraksis
Les mer om denne rapporten
Byggesak

Byggesak

Kongsberg

Prosjektets formål er å vurdere om Kongsberg kommune ivaretar sitt ansvar for byggesaksbehandling og tilsyn/ulovlighetsoppfølging på en tilfredsstillende måte

Last ned rapport: Byggesak
Les mer om denne rapporten
Eiendomsforvaltning

Eierskapskontroll Kongsberg Tomteselskap AS – 2023

Kongsberg

Prosjektets formål var å undersøke hvordan Kongsberg kommune følger opp og forvalter sine eierinteresser i Kongsberg Tomteselskap AS og om dette er i samsvar med formålet til selskapet.
Hovedproblemstillingen: Hvordan utøves eierskapet av selskapet opp mot etablerte normer for god eierstyring, kommunens vedtatte eierstyring generelt og spesifikke krav til styring av selskapet?

Last ned rapport: Eierskapskontroll Kongsberg Tomteselskap AS – 2023
Les mer om denne rapporten
Byggesak

Byggesaksbehandling – 2023

Nesodden

VKR har for Nesodden kommunen undersøkt om kommunen sikrer god saksbehandling og etterlevelse av lov og forskrifter på området plan- og byggesaksbehandling. Videre ble det undersøkt om kommunen har utviklet en systematisk internkontroll på området, blant annet håndteringen av tap på gebyrinntekter, håndtering av klagesaker samt dispensasjonspraksis.

Last ned rapport: Byggesaksbehandling – 2023
Les mer om denne rapporten
Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Arbeidsmiljø på sykehjem og i boliger for voksne – 2022

Ås

VKR har ferdigstilt rapport for Ås kommune hvor formålet med prosjektet har vært å kartlegge og vurdere om kommunen sørger for et forsvarlig arbeidsmiljø ved kommunens sykehjem og boliger for voksne. Herunder både det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet, samt sykefravær og sykefraværsoppfølging.

Last ned rapport: Arbeidsmiljø på sykehjem og i boliger for voksne – 2022
Les mer om denne rapporten
Nedsatt funksjonsevne

Mennesker med nedsatt funksjonsevne – 2022

Kongsberg

VKR har ferdigstilt rapport for Kongsberg kommune hvor formålet med prosjektet har vært å kartlegge og vurdere om kommunen sørger for at innbyggere med fysisk nedsatt funksjonsevne sin velferd ivaretas, herunder hvordan kommunen legger til rette for at denne gruppen innbyggere får medvirke i utformingen av tjenesten

Last ned rapport: Mennesker med nedsatt funksjonsevne – 2022
Les mer om denne rapporten
Utvikling

Nærutvalgene – 2022

Drammen

I revisjonen utført for Drammen kommune vurderes det om nærutvalgene bidrar til sterkere lokaldemokratiske løsninger gjennom å medvirke og påvirke politiske beslutninger i kommunen. Problemstillingene har blant annet handlet om kjennskap til og informasjon om utvalgene, roller og forventninger samt om kommunen synliggjør hvordan utvalgenes innspill gjør en forskjell når det tas beslutninger.

Last ned rapport: Nærutvalgene – 2022
Les mer om denne rapporten
Psykisk helsevern

Psykisk helse og rus – 2022

Ringerike

Viken kommunerevisjon gjennomførte en revisjon som så på hvordan Ringerike kommune ivaretok sine oppgaver innen psykisk helsearbeid og rus for […]

Last ned rapport: Psykisk helse og rus – 2022
Les mer om denne rapporten
Byggesak

Dispensasjonspraksis i byggesaker – 2022

Rollag

Viken kommunerevisjon har gjennomført forvaltningsrevisjon av dispensasjonspraksis i byggesaker i Rollag kommune. Rapporten viser at kommunen i hovedsak har en […]

Last ned rapport: Dispensasjonspraksis i byggesaker – 2022
Les mer om denne rapporten
Utdanning

Spesialundervisning – 2021

Kongsberg

Vi har gjennomført forvaltningsrevisjon av spesialundervisning i Kongsberg kommune. Rapporten viser at mye blir gjort riktig og godt, men samtidig […]

Last ned rapport: Spesialundervisning – 2021
Les mer om denne rapporten
Økonomisk styring

Budsjettering og budsjettstyring – 2021

Kongsberg

Vi har gjennomført forvaltningsrevisjon av budsjettering og budsjettstyring innenfor helse og omsorg i Kongsberg kommune. Rapporten viser at kommunens arbeider […]

Last ned rapport: Budsjettering og budsjettstyring – 2021
Les mer om denne rapporten
Internkontroll og kvalitetssikring

Personvern – 2021

Drammen

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av personvern – Drammen kommune. Formålet med forvaltningsrevisjonen var å vurdere i hvilken grad kommunen har gjennomført […]

Last ned rapport: Personvern – 2021
Les mer om denne rapporten
Helse og omsorg

Samhandlingsreformen innen somatikk, psykisk helse og rus – 2021

Drammen

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av samhandlingsreformen – Drammen kommune. Formålet med forvaltningsrevisjonen var å vurdere kommunens tjenestetilbud innenfor området somatikk og […]

Last ned rapport: Samhandlingsreformen innen somatikk, psykisk helse og rus – 2021
Les mer om denne rapporten
Utdanning

Kommunens oppfølging av aktivitetsplaner – 2021

Flå

VKR har gjennomført en undersøkelse av kommunens oppfølging av aktivitetsplaner – Flå kommune. Prosjektet har sett på om Flå skole følger […]

Last ned rapport: Kommunens oppfølging av aktivitetsplaner – 2021
Les mer om denne rapporten
Sosiale tjenester

Sosialhjelp til bosatte flyktninger – 2021

Sigdal

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av temaet sosialhjelp til bosatte flyktninger – Sigdal kommune. Prosjektet har sett på om tildeling av […]

Last ned rapport: Sosialhjelp til bosatte flyktninger – 2021
Les mer om denne rapporten
Administrasjon

Hjulgraveren – 2021

Enebakk

VKR har gjennomført en undersøkelse av forhold knyttet til leasing av hjulgraver – Enebakk kommune. Formålet med forvaltningsrevisjonen var å vurdere […]

Last ned rapport: Hjulgraveren – 2021
Les mer om denne rapporten
Helse og omsorg

Tildeling av helse- og omsorgstjenester – 2020

Hol

VKR har på oppdrag fra rådmannen gjennomført en undersøkelse av området helse- og omsorgssektoren – Hol kommune. Formålet med forvaltningsrevisjonen var å vurdere […]

Last ned rapport: Tildeling av helse- og omsorgstjenester – 2020
Les mer om denne rapporten
Økonomisk styring

Investeringsprosjekter VA – 2020

Flesberg

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av området investeringsprosjekter VA – Flesberg kommune. Formålet med forvaltningsrevisjonen var å vurdere kommunens planlegging og styring av […]

Last ned rapport: Investeringsprosjekter VA – 2020
Les mer om denne rapporten
Eierskapskontroll

Eierstyring – 2020

Kongsberg

VKR har gjennomført en eierskapskontroll av området Eierstyring – Kongsberg kommune. Formålet var å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av kommunens generelle arbeid med eierstyring […]

Last ned rapport: Eierstyring – 2020
Les mer om denne rapporten
Helse og omsorg

Medisinering, ernæring og hygiene – 2020

Sigdal

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av området interkontroll og praksis på områdene medisinering, ernæring og hygiene innen hjemmebaserte tjenester og sykehjem – […]

Last ned rapport: Medisinering, ernæring og hygiene – 2020
Les mer om denne rapporten
Helse og omsorg

Ernæringsarbeid – 2020

Rollag

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av området Ernæringsarbeid – Rollag kommune. Formålet med forvaltningsrevisjonen var å vurdere kommunens ernæringsarbeid innenfor institusjon og hjemmebaserte […]

Last ned rapport: Ernæringsarbeid – 2020
Les mer om denne rapporten
Utdanning

Elevenes rett til trygt og godt skolemiljø – 2020

Kongsberg

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av området psykososialt skolemiljø – Kongsberg kommune. Formålet med forvaltningsrevisjonen var å vurdere kommunens etterlevelse av regelverket på […]

Last ned rapport: Elevenes rett til trygt og godt skolemiljø – 2020
Les mer om denne rapporten
Administrasjon

Åpenhetsrapport 2020

Buskerud fylkeskommune

Formålet med åpenhetsrapporten er å gjøre regnskapsbrukere i stand til å gjøre seg opp en mening om revisjonsselskapet, dets organisering, […]

Last ned rapport: Åpenhetsrapport 2020
Les mer om denne rapporten
ROV - Risiko- og vesentlighetsanalyse

ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse – Ås – 2020

Ås

En overordnet analyse av risiko- og vesentlighet i kommunen. Analysen tar for seg de forskjellige tjenestene og støttefunksjonene i kommunens […]

Last ned rapport: ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse – Ås – 2020
Les mer om denne rapporten
ROV - Risiko- og vesentlighetsanalyse

ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse – Øvre Eiker – 2020

Øvre Eiker

En overordnet analyse av risiko- og vesentlighet i kommunen. Analysen tar for seg de forskjellige tjenestene og støttefunksjonene i kommunens […]

Last ned rapport: ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse – Øvre Eiker – 2020
Les mer om denne rapporten
ROV - Risiko- og vesentlighetsanalyse

ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse – Sigdal – 2020

Sigdal

En overordnet analyse av risiko- og vesentlighet i kommunen. Analysen tar for seg de forskjellige tjenestene og støttefunksjonene i kommunens […]

Last ned rapport: ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse – Sigdal – 2020
Les mer om denne rapporten
ROV - Risiko- og vesentlighetsanalyse

ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse – Rollag – 2020

Rollag

En overordnet analyse av risiko- og vesentlighet i kommunen. Analysen tar for seg de forskjellige tjenestene og støttefunksjonene i kommunens […]

Last ned rapport: ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse – Rollag – 2020
Les mer om denne rapporten
ROV - Risiko- og vesentlighetsanalyse

ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse – Ringerike – 2020

Ringerike

En overordnet analyse av risiko- og vesentlighet i kommunen. Analysen tar for seg de forskjellige tjenestene og støttefunksjonene i kommunens […]

Last ned rapport: ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse – Ringerike – 2020
Les mer om denne rapporten
ROV - Risiko- og vesentlighetsanalyse

ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse – Nore og Uvdal – 2020

Nore og Uvdal

En overordnet analyse av risiko- og vesentlighet i kommunen. Analysen tar for seg de forskjellige tjenestene og støttefunksjonene i kommunens […]

Last ned rapport: ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse – Nore og Uvdal – 2020
Les mer om denne rapporten
ROV - Risiko- og vesentlighetsanalyse

ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse – Nesodden – 2020

Nesodden

En overordnet analyse av risiko- og vesentlighet i kommunen. Analysen tar for seg de forskjellige tjenestene og støttefunksjonene i kommunens […]

Last ned rapport: ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse – Nesodden – 2020
Les mer om denne rapporten
ROV - Risiko- og vesentlighetsanalyse

ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse – Modum – 2020

Modum

En overordnet analyse av risiko- og vesentlighet i kommunen. Analysen tar for seg de forskjellige tjenestene og støttefunksjonene i kommunens […]

Last ned rapport: ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse – Modum – 2020
Les mer om denne rapporten
ROV - Risiko- og vesentlighetsanalyse

ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse – Krødsherad – 2020

Krødsherad

En overordnet analyse av risiko- og vesentlighet i kommunen. Analysen tar for seg de forskjellige tjenestene og støttefunksjonene i kommunens […]

Last ned rapport: ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse – Krødsherad – 2020
Les mer om denne rapporten
ROV - Risiko- og vesentlighetsanalyse

ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse for eierskapskontroll – Kongsberg – 2020

Kongsberg

En overordnet analyse av risiko- og vesentlighet i forhold til selskaper kommunen har eierinteresser i. Den belyser områder innen kommunens […]

Last ned rapport: ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse for eierskapskontroll – Kongsberg – 2020
Les mer om denne rapporten
ROV - Risiko- og vesentlighetsanalyse

ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse for basisorganisasjonen – Kongsberg – 2020

Kongsberg

En overordnet analyse av risiko- og vesentlighet av kommunens basisorganisasjon. Analysen tar for seg de forskjellige tjenestene og støttefunksjonene i […]

Last ned rapport: ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse for basisorganisasjonen – Kongsberg – 2020
Les mer om denne rapporten
ROV - Risiko- og vesentlighetsanalyse

ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse – Hol – 2020

Hol

En overordnet analyse av risiko- og vesentlighet i kommunen. Analysen tar for seg de forskjellige tjenestene og støttefunksjonene i kommunens […]

Last ned rapport: ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse – Hol – 2020
Les mer om denne rapporten
ROV - Risiko- og vesentlighetsanalyse

ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse – Flå – 2020

Flå

En overordnet analyse av risiko- og vesentlighet i kommunen. Analysen tar for seg de forskjellige tjenestene og støttefunksjonene i kommunens […]

Last ned rapport: ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse – Flå – 2020
Les mer om denne rapporten
ROV - Risiko- og vesentlighetsanalyse

ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse – Flesberg – 2020

Flesberg

En overordnet analyse av risiko- og vesentlighet i kommunen. Analysen tar for seg de forskjellige tjenestene og støttefunksjonene i kommunens […]

Last ned rapport: ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse – Flesberg – 2020
Les mer om denne rapporten
ROV - Risiko- og vesentlighetsanalyse

ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse for eierskapskontroll – Drammen – 2020

Drammen

En overordnet analyse av risiko- og vesentlighet i forhold til selskaper kommunen har eierinteresser i. Den belyser områder innen kommunens […]

Last ned rapport: ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse for eierskapskontroll – Drammen – 2020
Les mer om denne rapporten
ROV - Risiko- og vesentlighetsanalyse

ROV – Forenklet risiko- og vesentlighetsanalyse for basisorganisasjonen – Drammen – 2020

Drammen

En forenklet overordnet analyse av risiko- og vesentlighet i kommunens basisorganisasjon, med utgangspunkt i at «Nye Drammen» kommune er en […]

Last ned rapport: ROV – Forenklet risiko- og vesentlighetsanalyse for basisorganisasjonen – Drammen – 2020
Les mer om denne rapporten
ROV - Risiko- og vesentlighetsanalyse

ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse – Enebakk – 2020

Enebakk

En overordnet analyse av risiko- og vesentlighet i kommunen. Analysen tar for seg de forskjellige tjenestene og støttefunksjonene i kommunens […]

Last ned rapport: ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse – Enebakk – 2020
Les mer om denne rapporten
Utdanning

Psykososialt skolemiljø – 2020

Ringerike

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av området psykososialt skolemiljø i Ringerike kommune Formålet med forvaltningsrevisjonen er å vurdere etterlevelse av regelverket […]

Last ned rapport: Psykososialt skolemiljø – 2020
Les mer om denne rapporten
Utdanning

Psykososialt skolemiljø – 2020

Ås

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av området psykososialt skolemiljø i Ås kommune. Formålet med forvaltningsrevisjonen er å vurdere etterlevelse av regelverket […]

Last ned rapport: Psykososialt skolemiljø – 2020
Les mer om denne rapporten
Utdanning

Psykososialt skolemiljø ved Buskerud skole – 2020

Modum

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av området psykososialt skolemiljø ved Buskerud skole – Modum kommune. Formålet med forvaltningsrevisjonen er å vurdere […]

Last ned rapport: Psykososialt skolemiljø ved Buskerud skole – 2020
Les mer om denne rapporten
Utdanning

Psykososialt skolemiljø ved Vikersund skole – 2020

Modum

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av området psykososialt skolemiljø ved Vikersund skole – Modum kommune. Formålet med forvaltningsrevisjonen er å vurdere […]

Last ned rapport: Psykososialt skolemiljø ved Vikersund skole – 2020
Les mer om denne rapporten
Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Arbeidsmiljø ved helseinstitusjoner – 2020

Nesodden

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av området arbeidsmiljøet ved helseinstitusjoner i Nesodden kommune. Formålet med forvaltningsrevisjonen er å vurdere arbeidsmiljøet ved […]

Last ned rapport: Arbeidsmiljø ved helseinstitusjoner – 2020
Les mer om denne rapporten
Eiendomsforvaltning

Utleieboliger – 2020

Ås

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av området utleieboliger i Ås kommune. Formålet med forvaltningsrevisjonen er å vurdere i hvilken grad Ås […]

Last ned rapport: Utleieboliger – 2020
Les mer om denne rapporten
Arbeidsgiverpolitikk

Sykefraværsoppfølging – 2020

Enebakk

VKR har gjennomført forvaltningsrevisjon av området sykefraværsoppfølging i Enebakk kommune. Formålet med forvaltningsrevisjonen er å vurdere om Enebakk kommune har tilfredsstillende […]

Last ned rapport: Sykefraværsoppfølging – 2020
Les mer om denne rapporten
Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Arbeidsmiljø for ansatte ved grunnskolen – 2020

Ås

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av arbeidsmiljøet for ansatte ved grunnskolen i Ås kommune. Formålet med forvaltningsrevisjonen er å vurdere […]

Last ned rapport: Arbeidsmiljø for ansatte ved grunnskolen – 2020
Les mer om denne rapporten
Helse og omsorg

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) – 2020

Sande

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av området brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i Sande Kommune. Formålet med prosjekt er å undersøke om […]

Last ned rapport: Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) – 2020
Les mer om denne rapporten
Utdanning

Hønefoss skole – 2020

Ringerike

VKR har gjennomført forvaltningsrevisjon av sentrale saker knyttet til nedleggelsen av Hønefoss skole.
Vi undersøkte om saksframlegg og saksbehandling i utvalgte saker knyttet til nedleggelsen av Hønefoss skole har vært i samsvar med lovkrav og god forvaltningsskikk.

Last ned rapport: Hønefoss skole – 2020
Les mer om denne rapporten
Administrasjon

Samhandlingsreformen – 2019

Enebakk

Har Enebakk kommune styring og kontroll med samhandlingsreformen og virker den etter hensikten? Hvordan fungerer samarbeid og informasjonsflyt med Akershus universitetssykehus og andre helseforetak? Hvordan fungerer samarbeid med Follo Lokalmedisinske Senter IKS?

Last ned rapport: Samhandlingsreformen – 2019
Les mer om denne rapporten
Helse og omsorg

Legemiddelhåndtering og ernæringsarbeid – 2019

Ringerike

I denne forvaltningsrevisjonen undersøkte vi hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor medisinering og ernæring. Vi så også på om tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres, og om de er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes.

Last ned rapport: Legemiddelhåndtering og ernæringsarbeid – 2019
Les mer om denne rapporten
Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Vold, trusler og trakassering – 2019

Drammen

I denne forvaltningsrevisjonen undersøkte vi om vold, trusler og trakassering mot ansatte i Drammen kommune er av et slikt omfang at det går utover arbeidsmiljøet, og hva som evt. gjøres for å forebygge dette. Vi konkluderer blant annet med at vi mener at omfanget av vold, trusler og trakassering av ansatte fra kunder og i internt arbeidsmiljø i Drammen kommune som helhet, og i deler av kommunen, har en så stor forekomst at det kan utgjøre et arbeidsmiljøproblem.

Last ned rapport: Vold, trusler og trakassering – 2019
Les mer om denne rapporten
Etikk og varsling

Etikkarbeid i kommunen – 2019

Ringerike

Revisjonen har undersøkt følgende i forvaltningsrevisjonen: Er Ringerike kommunes etiske retningslinjer kjent og forankret hos de ansatte. Har Ringerike kommune fungerende systemer som legger til rette for åpenhet, en god ytringskultur og muligheten for varsling? Har Ringerike kommune tilstrekkelige tiltak for å sikre betryggende kontroll og høy etisk standard i virksomheten?

Last ned rapport: Etikkarbeid i kommunen – 2019
Les mer om denne rapporten

NKRF rapportsøk

Søk i rapporter publisert av norske kommunerevisjoner.

Søk her

Rapportoversikt 2015 til 2019

Her har vi en samlet oversikt over rapporter utgitt i 2015 til 2019.

Gå til arkiv