Rapporter

Her finner du rapporter fra gjennomførte forvaltningsrevisjoner, undersøkelser og eierskapskontroll i våre eierkommuner de siste årene. Bruk filtreringen til å finne alle rapporter fra en kommune, eller sorter på utvalgte tema.

Utdanning

Hønefoss skole – 2020

Ringerike

VKR har gjennomført forvaltningsrevisjon av sentrale saker knyttet til nedleggelsen av Hønefoss skole.
Vi undersøkte om saksframlegg og saksbehandling i utvalgte saker knyttet til nedleggelsen av Hønefoss skole har vært i samsvar med lovkrav og god forvaltningsskikk.

Last ned rapporten | Les mer
Administrasjon

Samhandlingsreformen – 2019

Enebakk

Har Enebakk kommune styring og kontroll med samhandlingsreformen og virker den etter hensikten? Hvordan fungerer samarbeid og informasjonsflyt med Akershus universitetssykehus og andre helseforetak? Hvordan fungerer samarbeid med Follo Lokalmedisinske Senter IKS?

Last ned rapporten | Les mer
Helse og omsorg

Legemiddelhåndtering og ernæringsarbeid – 2019

Ringerike

I denne forvaltningsrevisjonen undersøkte vi hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor medisinering og ernæring. Vi så også på om tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres, og om de er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes.

Last ned rapporten | Les mer
Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Vold, trusler og trakassering – 2019

Drammen

I denne forvaltningsrevisjonen undersøkte vi om vold, trusler og trakassering mot ansatte i Drammen kommune er av et slikt omfang at det går utover arbeidsmiljøet, og hva som evt. gjøres for å forebygge dette. Vi konkluderer blant annet med at vi mener at omfanget av vold, trusler og trakassering av ansatte fra kunder og i internt arbeidsmiljø i Drammen kommune som helhet, og i deler av kommunen, har en så stor forekomst at det kan utgjøre et arbeidsmiljøproblem.

Last ned rapporten | Les mer
Vann, avløp og renovasjon

Vannkvalitet – 2019

Drammen

Prosjektets formål er å kontrollere at drikkevannet i Drammen blir betryggende kontrollert, ved at det stilles krav om sikker levering av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann som er klart og uten fremtredende lukt, smak og farge. Det vil si en kontroll av vannkvaliteten i Drammen kommune

Last ned rapporten | Les mer
Etikk og varsling

Etikkarbeid i kommunen – 2019

Ringerike

Revisjonen har undersøkt følgende i forvaltningsrevisjonen: Er Ringerike kommunes etiske retningslinjer kjent og forankret hos de ansatte. Har Ringerike kommune fungerende systemer som legger til rette for åpenhet, en god ytringskultur og muligheten for varsling? Har Ringerike kommune tilstrekkelige tiltak for å sikre betryggende kontroll og høy etisk standard i virksomheten?

Last ned rapporten | Les mer

NKRF rapportsøk

Søk i rapporter publisert av norske kommunerevisjoner.

Søk her

Eldre rapporter

Ser du etter en rapport fra før 2015 finner du disse i arkivet.

Gå til arkiv