Vi kan kommuner

Vi er et interkommunalt revisjonsselskap med spisskompetanse på kommunal og fylkeskommunal sektor. Selskapets primæroppgave er å levere revisjonstjenester av høy kvalitet og til konkurransedyktige priser for våre eiere. Vi skal være den beste revisjonsløsningen for kommuner og fylkeskommuner.


Tillit | Integritet | Kompetanse
Illustrasjon 01 E1578993102730 Aspect Ratio X

Aktuelt

Her finner du aktuelle saker for kommunal og fylkeskommunal virksomhet, og fra gjennomførte forvaltningsrevisjoner

Gå til aktuelt-arkiv

Eierskapskontroll Kongsberg Tomteselskap AS – 2023

Prosjektets formål var å undersøke hvordan Kongsberg kommune følger opp og forvalter sine eierinteresser i Kongsberg Tomteselskap AS og om dette er i samsvar med formålet til selskapet.
Hovedproblemstillingen: Hvordan utøves eierskapet av selskapet opp mot etablerte normer for god eierstyring, kommunens vedtatte eierstyring generelt og spesifikke krav til styring av selskapet?

Rapport

Byggesaksbehandling – 2023

VKR har for Nesodden kommunen undersøkt om kommunen sikrer god saksbehandling og etterlevelse av lov og forskrifter på området plan- og byggesaksbehandling. Videre ble det undersøkt om kommunen har utviklet en systematisk internkontroll på området, blant annet håndteringen av tap på gebyrinntekter, håndtering av klagesaker samt dispensasjonspraksis.

Rapport

Mennesker med nedsatt funksjonsevne – 2022

VKR har ferdigstilt rapport for Kongsberg kommune hvor formålet med prosjektet har vært å kartlegge og vurdere om kommunen sørger for at innbyggere med fysisk nedsatt funksjonsevne sin velferd ivaretas, herunder hvordan kommunen legger til rette for at denne gruppen innbyggere får medvirke i utformingen av tjenesten

Rapport

Nærutvalgene – 2022

I revisjonen utført for Drammen kommune vurderes det om nærutvalgene bidrar til sterkere lokaldemokratiske løsninger gjennom å medvirke og påvirke politiske beslutninger i kommunen. Problemstillingene har blant annet handlet om kjennskap til og informasjon om utvalgene, roller og forventninger samt om kommunen synliggjør hvordan utvalgenes innspill gjør en forskjell når det tas beslutninger.

Rapport

VKR er 20 år i 2023!

Med fokus på tillit, integritet og kompetanse bidrar vi til å sikre at fellesskapets verdier forvaltes på en betryggende måte, at bestemmelser etterleves og til læring og utvikling hos våre eiere.

En stor takk til både eiere og ansatte som har vært med oss gjennom disse årene – nå går vi for nye 20 år!

Les mer

Ansatte i Viken kommunerevisjon IKS