Vi kan kommuner

Vi er et interkommunalt revisjonsselskap med spisskompetanse på kommunal og fylkeskommunal sektor. Selskapets primæroppgave er å levere revisjonstjenester av høy kvalitet og til konkurransedyktige priser for våre eiere. Vi skal være den beste revisjonsløsningen for kommuner og fylkeskommuner.


Tillit | Integritet | Kompetanse
Illustrasjon 01 E1578993102730 Aspect Ratio X

Stillinger ledig som revisor med teamlederansvar

Vi søker revisor med teamlederansvar til vårt hovedkontor i Drammen og til vårt avdelingskontor i Ski

Se stillingsannonse for Drammen her

Se stillingsannonse for Ski her

Søknadsfrist for begge stillinger er 01.06.2023

VKR Illustrasjon Side4

Aktuelt

Her finner du aktuelle saker for kommunal og fylkeskommunal virksomhet, og fra gjennomførte forvaltningsrevisjoner

Gå til aktuelt-arkiv

Mennesker med nedsatt funksjonsevne – 2022

VKR har ferdigstilt rapport for Kongsberg kommune hvor formålet med prosjektet har vært å kartlegge og vurdere om kommunen sørger for at innbyggere med fysisk nedsatt funksjonsevne sin velferd ivaretas, herunder hvordan kommunen legger til rette for at denne gruppen innbyggere får medvirke i utformingen av tjenesten

Rapport

Nærutvalgene – 2022

I revisjonen utført for Drammen kommune vurderes det om nærutvalgene bidrar til sterkere lokaldemokratiske løsninger gjennom å medvirke og påvirke politiske beslutninger i kommunen. Problemstillingene har blant annet handlet om kjennskap til og informasjon om utvalgene, roller og forventninger samt om kommunen synliggjør hvordan utvalgenes innspill gjør en forskjell når det tas beslutninger.

Rapport

Psykisk helse og rus – 2022

Viken kommunerevisjon gjennomførte en revisjon som så på hvordan Ringerike kommune ivaretok sine oppgaver innen psykisk helsearbeid og rus for […]

Rapport

Dispensasjonspraksis i byggesaker – 2022

Viken kommunerevisjon har gjennomført forvaltningsrevisjon av dispensasjonspraksis i byggesaker i Rollag kommune. Rapporten viser at kommunen i hovedsak har en […]

Rapport

Viken kommunerevisjon IKS har blitt miljøfyrtårn

Viken kommunerevisjon IKS fikk i mai 2022 tildelt sertifikatet som viser at vi oppfyller omfattende miljøkrav og kriterier for aktivitetene i vår bedrift som påvirker både det indre og ytre miljøet.

Vi ønsker å vise at selv mellomstore kontorbedrifter kan gjøre mye for å minske belastingen på miljøet.

Les mer

Bilde Miljøfyrtårn VKR 3
Leder for regnskapsrevisjon Marianne Berg Elverum og miljøfyrtårnansvarlig Line Erdal Galston mottok miljøfyrtårnsertifikatet