Hensikten med regnskapsrevisjonen er å gi grunnlag for å bekrefte at regnskapet til våre kunder er avlagt i henhold til lov og forskrift. Revisjon handler om mer enn bare tall. Vi kartlegger kommunens rutiner og ser om disse blir fulgt opp i praksis, kontrollerer at bevilgninger gjennomføres i tråd med politiske vedtak, og påser at regnskapet er avlagt i tråd med god kommunal regnskapsskikk.

Revisjonens ansvarsområde er stort og her kommer vårt tverrfaglige miljø med lang erfaring og bred kompetanse til nytte.