Revisjonsarbeidet omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Selskapet utfører også andre tjenester, herunder undersøkelser og rådgivning, så langt dette er forenlig med selskapets oppgaver som revisor. Vi holder også foredrag og kurs.

Gjennom den lovpålagte revisjonen bidrar vi til å sikre at fellesskapets verdier forvaltes på en betryggende måte, og til en god egenkontroll i kommunen. Regnskapsrevisjon gir politikerne og kommunens innbyggere økt tillit til kommunens regnskap, og til at bevilgninger gjennomføres i tråd med politiske vedtak. Forvaltningsrevisjon bidrar til læring og forbedring av kommunal og fylkeskommunal forvaltning og tjenesteyting.