Kommunale regnskapsstandarder oppdateres i ny kommunelov

Ny kommunelov og tilhørende budsjett- og regnskapsforskrift trer i kraft fra budsjett- og regnskapsåret 2020. Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) oppdaterer de kommunale regnskapsstandardene, slik at disse blir tilpasset ny kommunelov med forskrifter. Flere standarder er omarbeidet og fastsatt som endelige standarder og trer i kraft fra og med regnskapsåret 2020, og en ny standard om konsolidert årsregnskap er under arbeid.