Revisors oppgaver knyttet til budsjett

Revisors oppgave knyttet til budsjett

Bestemmelsen om revisors oppgaver knyttet til kommunens budsjett er endret. I ny kommunelov § 24-5, 3. ledd er regnskapsrevisor pålagt utvidede oppgaver rundt kommunens årsberetning. Revisor skal blant annet «se etter om årsberetningen gir dekkende opplysninger om vesentlige beløpsmessige avvik fra årsbudsjettet og om vesentlige avvik fra kommunestyrets eller fylkestingets premisser for bruken av bevilgningene». Den delen av oppgaven som gjelder beløpsmessige avvik er i stor grad en videreføring av oppgaver i tidligere kommunelov, mens den delen som gjelder avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene er en ny oppgave.

Intensjonen med revisors nye kontrolloppgave er at revisor, innenfor en begrenset ressursramme, kan bidra til økt tillit til at årsberetningen gir dekkende opplysninger om budsjettavvik. Årsberetningen kan da styrkes som verktøy for kommunestyrets styring og budsjettoppfølging.

 

Revisors oppgave er å uttale seg om det er avdekket forhold som gir grunn til å tro at årsberetningen ikke gir dekkende opplysninger om vesentlige budsjettavvik, jf. kommuneloven § 24-8, 2. ledd. Med budsjettavvik forstås både beløpsmessige avvik og avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene. Det er dermed opplysningene og forklaringen i årsberetningen for vesentlige budsjettavvik revisors handlinger skal rette seg mot, dvs. at revisor skal se etter om opplysningene er tilstrekkelige og presise nok.

 

Etter kommuneloven § 14-4 skal årsbudsjettet vise kommunestyrets prioriteringer, bevilgninger og de målene og premissene som budsjettet bygger på. Revisors kontroll skal være til nytte og gi en merverdi særlig for kommunestyrets kontroll med bruken av bevilgningene. Det er opp til kommunestyret å angi nivå på premisser for bruken av bevilgningene, og kommuneloven setter ikke klare krav til dette. Dersom revisor ikke finner objektive premisser, kan ikke kontrollen utføres. Kommunedirektøren skal redegjøre for avvik fra premisser for bruken av bevilgningene i årsberetningen etter kommunelovens § 14-7.

 

Noen eksempler på premisser for budsjettbevilgningene kan være; Lærertetthet, X % barnehagedekning, X ant Stillingshjemler i hjemmetjenesten, X% hel stillinger i omsorg, X km sykkelvei, X% el-biler.