ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyser – 2020

Her finner du de risiko- og vesentlighetsanalysene (ROV) vi har utført for flere av våre eierkommuner.

Rapporter – VKR | Viken Kommunerevisjon (vkrevisjon.no)

En overordnet analyse av risiko- og vesentlighet i kommunen. Analysen tar for seg de forskjellige tjenestene og støttefunksjonene i kommunens virksomhet fordelt på de tre perspektivene samfunn, bruker og organisasjon, samt selskaper kommunen har eierinteresser i. Den belyser områder innen kommunens virksomhet som det kan være hensiktsmessig å sette spesielt fokus på gjennom å utføre forvaltningsrevisjon og / eller eierskapskontroll. Formålet er å gi kontrollutvalget og kommunestyret et godt grunnlag for å utarbeide plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll for valgperioden frem til 2023.