Tidlig innsats

En ny Stortingsmelding foreslår blant annet en plikt for skolene til å følge opp elever med høyt fravær i grunnskolen, å gi alle skoler tilgang til lærerspesialist i begynneropplæringen og stramme inn regelverket for bruk av assistenter som gir spesialpedagogisk hjelp. Hjelpen skal også flyttes nærmere barna, ved å overføre ressurser fra Statped til økt kompetanse i kommuner og fylke. Les mer her

Det er også gitt støtte til fem kommuner med pilotprosjekt for tidlig innsats. Les mer her