Eldre rapporter

Her finner du en oversikt over rapporter utgitt 2015 til 2019.

Kontakt oss på post@vkrevisjon.no for å få tilsendt en rapport.

Tittel

Kommune

Forvaltningsrevisjon – 2019

 
Vannkvalitet Drammen
Ulovlighetsoppfølging – byggesak Nore og Uvdal
Økonomisk sosialhjelp Kongsberg
Etikkarbeid i kommunen Ringerike
Medisinering og ernæring Nedre Eiker
Klima og miljø Drammen
Intern kontroll i hjemmetjenesten Drammen
Vold, trusler og trakassering Drammen
Medisinering og ernæring hjemmebasert omsorg Sande
Barnevern Modum
Beredskap Buskerud
Oppfølging av lærlinger Buskerud
Medisinering og ernæring Ringerike
Elevenes psykososiale skolemiljø Sigdal
Økonomisk sosialhjelp Sande
Medisinering&ernæring hjemmebasert omsorg Krødsherad
Svelvik sykehjem Svelvik
Sykefravær Drammen
Medisinering i sykehjem Flesberg
Medisinering i sykehjem Nore og Uvdal
Barnevern Øvre Eiker
Barnevern Ringerike
Anleggsprosjektet Tangenveien Enebakk
Investering og gjeld Ski

Undersøkelser – 2019

Buskerudmuseet Buskerud
Anskaffelser Drammen

Selskapskontroll – 2019

Selskapskontroll TVA AS Sigdal
Selskapskontroll Hagas Sigdal

Forvaltningsrevisjon – 2018

Psykisk helsevern-samhandlingsreformen Kongsberg
Voksenopplæringen Buskerud
Næringsutvikling Buskerud
Anbudsprosess og prosjektstyring Modum
Informasjonssikkerhet og personvern Ringerike
Barnevern Nedre Eiker
Spesialundervisning Buskerud
Barnevernstjenesten i Drammen Drammen
Beredskap Drammen
Oppfølging prosjekt – internkontroll I pleie og omsorg Drammen
Medisinering og ernæring Kongsberg
Byggesak Modum
Elevers psykososiale læringsmiljø Nore og Uvdal
Omorganiseringsprosesser Ringerike
Elevers psykososiale læringsmiljø Rollag
Rusomsorg og psykisk helse Sande
Elevers psykososiale læringsmiljø Øvre Eiker

Utredning – 2018

Politisk styring osv Drammen

Undersøkelser – 2018

Virksomhet Kultur – arrangementer Drammen
Oppfølging elevtimer – tilleggsbestilling Buskerud
Oppfølging elevtimer Buskerud
Drammen Helsehus Drammen
Innsynsbegjæringer Sande
Brannvern ved omsorgsboliger Kongsberg
Avgiftshåndtering Ringeriksbadet IKS Ringerike
Offentlige anskaffelser Svelvik
Administrative vedtak Svelvik
Eiendomsforvaltning Ski
Gjennomgang av saken om kunstisflaten/møteplassen Ski
Kommunale anskaffelser Ski

Selskapskontroll – 2018

Selskapskontroll Ringeriksbadet IKS -felles med Hole Ringerike
Selskapskontroll Ringeriksbadet IKS -felles Hole

Forvaltningsrevisjon – 2017

Hjemmetjenestene Ringerike
Selvkost Krødsherad
Tjenestekvalitet sykehjem – foranalyse Hole
Selvkost Flesberg
IKT og informasjonssikkerhet Drammen
Oppfølging av FR elevers psykosoiale skolemiljø – rapport av 2014 Drammen
Vold,trusler,trakassering fra elever rettet mot ansatte i vgs Buskerud
Sosiale tjenester Svelvik
Kommunale avgifter Enebakk
Psykisk helsearbeid for barn og unge Nesodden
Kvalitet i sykehjemstilbudet Nesodden
Byutvikling Ski
Barnevernstjenesten – Hjelpetiltak i hjemmet Ås
Internkontroll Ås
Internkontroll Ski
Mobbing i skolen Enebakk

Selskapskontroll – 2017

Ringeriks-kraft AS Ringerike
Vardar AS Buskerud

Forvaltningsrevisjon – 2016 

Samhandlingsreformen II Drammen
Samhandlingsreformen II Øvre Eiker
Arkivordningen Hole
Arkivordningen Nore og Uvdal
Byggesaksbehandling Kongsberg
Byggesak Sande
Anskaffelser Kongsberg
Anskaffelser – KFene Drammen
Anskaffelser Sande
Budsjettering og budsjettstyring Modum
IKT Nedre Eiker
Demensomsorg Enebakk
IKT og beredskap Oppegård
Kommunens møte med publikum Nesodden
Vedlikehold av kommunale bygg Nesodden
Organisering – økonomi og IKT Ski
Prosjektstyring i byggeprosjekter Oppegård
Psykisk helsearbeid for barn og unge Ski
Samfunnssikkerhet og beredskap Ås
Skoleutbygging Ås

Undersøkelser – 2016

Selvkost- selskapskontroll Krødsherad
Folkehelse Buskerud
Drammen Parkering – HC kort Drammen
Modumheimen – anskaffelsesregelverket Modum

Overordnet analyse – 2016

Overordnet analyse Buskerud
Overordnet analyse Drammen
Overordnet analyse Flesberg
Overordnet analyse Hole
Overordnet analyse Kongsberg
Overordnet analyse Krødsherad
Overordnet analyse Modum
Overordnet analyse Nedre Eiker
Overordnet analyse Nore og Uvdal
Overordnet analyse Ringerike
Overordnet analyse Rollag
Overordnet analyse Sande
Overordnet analyse Sigdal
Overordnet analyse Øvre Eiker
Overordnet analyse Svelvik

Forvaltningsrevisjon – 2015 

Arkivordningen Svelvik
Rus/psykiatri Ringerike
Etikk, varsling og riskostyring Buskerud
Etikk, varsling og riskostyring Kongsberg
Anskaffelser Ringerike
Fylkesveier Buskerud
Økonomisk sosialhjelp Drammen
Økonomisk sosialhjelp Sigdal
Arbeidstidsordningen PLO Nore og Uvdal
HMS Flesberg
Oppfølging av vedtak Sande
Dokumentbehandling og arkiv Ås
Sikkerhet og beredskap Enebakk
Barnehager Nesodden
Samhandlingsreformen Nesodden
Barnevern Frogn
PPT i skole og barnehage Oppegård
PPT i skole og barnehage Ski
Sikkerhet og beredskap Ski
Vann og avløp Ski
Beredskap Frogn
Hjemmetjenester Ås

Undersøkelser – 2015

Rollaghallen Rollag
Tildelingspraksis Drammen

Selskapskontroll – 2015

Brakar AS Buskerud
Drammen Scener AS Drammen
Legvakta i Drammensregionen IKS Drammen
Øvre Eiker Eindomsutvikling AS Øvre Eiker
Follo REN IKS Ski, Ås, Oppegår, Frogn og Nesodden