Byggesaksbehandling – 2023

Last ned rapport: Byggesaksbehandling – 2023

Prosjektets formål var å undersøke om Nesodden kommunen sikrer god saksbehandling og etterlevelse av lov og forskrifter på området plan- og byggesaksbehandling. Videre om kommunen har utviklet en systematisk internkontroll på området. Følgende problemstillinger var definert og gjeldende for prosjektet:

1. Har kommunen et tilfredsstillende system for internkontroll på området?

2. Foregår plan- og byggesaksbehandlingen i Nesodden kommune i tråd med gjeldende regelverk?

3. Hvordan håndteres tapte gebyrinntekter?

4. Hvordan er kommunens dispensasjonspraksis?

5. Hvilke dispensasjoner gis, hvor mange og på hvilke vilkår? Gis det dispensasjon fra strandsoneloven mht. bygging i 100-meters beltet og hva er status her?

6. Hva er status mht. klagesaker – antall og behandlingstid? Overholdes svarfrist?

7. Hva er status i samarbeidet mellom plan- og byggesaksutvalget og administrasjonen? Hva er status for omgjorte saker?

8. Hvordan fungerer plan- og byggesaksavdelingen som en serviceinstitusjon? Hva synes innbyggerne?

9. I hvilken grad er det etablert rutiner for å avdekke og følge opp brudd på plan -og bygningsloven (ulovligheter)? Hva er antallet innrapporterte ulovlighetssaker?