Eierskapskontroll Kongsberg Tomteselskap AS – 2023

Last ned rapport: Eierskapskontroll Kongsberg Tomteselskap AS – 2023

Prosjektets formål var å undersøke hvordan Kongsberg kommune følger opp og forvalter sine eierinteresser i Kongsberg Tomteselskap AS og om dette er i samsvar med formålet til selskapet.

Hovedproblemstillingen: Hvordan utøves eierskapet av selskapet opp mot etablerte normer for god eierstyring, kommunens vedtatte eierstyring generelt og spesifikke krav til styring av selskapet?