Eierskapskontroll

Last ned rapport: Eierskapskontroll

Formålet med eierskapskontrollen er å undersøke om Ås kommune forvalter sine eierinteresser i tråd med lovkrav, etablerte normer for god eierstyring og kommunestyrets vedtak og forutsetninger.