Psykisk helse og rus – 2022

Last ned rapport: Psykisk helse og rus – 2022

Viken kommunerevisjon gjennomførte en revisjon som så på hvordan Ringerike kommune ivaretok sine oppgaver innen psykisk helsearbeid og rus for unge og for å sikre gode oppvekstsvilkår.

Revisjonen fant at Ringerike har på plass et tilbud, modeller og systemer som skal sikre en helhetlig og målrettet innsats på en rekke områder som berører barn og unge. Revisjonens anbefalinger til kommunen er å i større grad evaluere de modellene og tiltakene som er iverksatt og se på om det er på plass tilstrekkelig fokus og rutiner for å fange opp barn som pårørende.

Det ble også avdekket at PPT hadde et betydelig saksetterslep og ventetid for sine tjenester, som er brudd på opplæringsloven. Revisjonen anbefalte følgende at Ringerike må sikre at PPT, som er en del av det helhetlige tilbudet til barn og unge har ressurser og kapasitet til å gjennomføre lovpålagte oppgaver.