Samhandlingsreformen innen somatikk, psykisk helse og rus – 2021

Last ned rapport: Samhandlingsreformen innen somatikk, psykisk helse og rus – 2021

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av samhandlingsreformen – Drammen kommune.

Formålet med forvaltningsrevisjonen var å vurdere kommunens tjenestetilbud innenfor området somatikk og psykisk helsearbeid sett opp mot samhandlingsreformen.

Prosjektet har sett på om kommunen ivaretar sitt ansvar for utskrivningsklare pasienter, om meldesystemet fungerer, samt hvilke tiltak kommunen har iverksatt i forbindelse med kommunesammenslåingen for å sikre at de ivaretar sitt ansvar innenfor områdene psykisk helsearbeid og somatikk.