Eierskapskontroll Ål 2023

Last ned rapport: Eierskapskontroll Ål 2023

Formålet med denne eierskapskontrollen var å undersøke om Ål kommune forvalter sine eierinteresser i tråd med lovkrav, etablerte normer for god eierstyring, samt kommunestyrets egne vedtak og forutsetninger på området.

Samtidig har vi sett på om kommunen har en politisk vedtatt eierskapsmelding som revideres jevnlig.