Hjemmeboende personer med demens Drammen kommune 2024

Formålet med undersøkelsen er å vurdere om personer med demens som bor hjemme får helse- og omsorgstjenester i tråd med egne behov, og at kommunen er rustet for nåværende og fremtidige behov på området

Les mer

Utenforskap Øvre Eiker kommune 2024

Formålet med revisjonen vil være å vurdere om kommunen ivaretar sine oppgaver for å forhindre utenforskap, særlig om det legges til rette for skolenærvær og skolen som en arena for mestring.

Les mer

Intern kontroll Kopås Sykehjem Enebakk 2024

Formålet med undersøkelsen er å vurdere internkontroll rutinene knyttet til renhold av ventilasjonssystemet ved Kopås sykehjem, herunder avvikssystemet.

Les mer

Internkontroll og kvalitetssystem Sigdal 2024

Formål med gjennomgangen har vært å vurdere i hvilken grad kommunen har et fungerende internkontrollsystem og om dette synes å kunne bidra til kvalitetsutvikling av kommunens tjenester.

Les mer

Hjemmeboende personer med demens Ringerike 2024

Formålet med undersøkelsen er å vurdere om personer med demens som bor hjemme får helse og omsorgstjenester tilpasset egne behov, og om kommunen tilrettelegger tilstrekkelig for hjemmeboende og pårørende, slik at personer med demens kan bo lengst mulig i eget hjem.

Les mer

Byggesaksbehandling Modum 2024

Prosjektets formål er å vurdere om Modum kommune ivaretar sitt ansvar for byggesaksbehandling og tilsyn/ulovlighetsoppfølging.

Les mer

Psykisk helse og rusomsorg Krødsherad 2024

Prosjektets formål er å undersøke kommunens praksis i forbindelse med psykisk helse og rusomsorg blant ungdom samt unge voksne.

Les mer

Eierskapskontroll Kongsberg Tomteselskap AS – 2023

Prosjektets formål var å undersøke hvordan Kongsberg kommune følger opp og forvalter sine eierinteresser i Kongsberg Tomteselskap AS og om dette er i samsvar med formålet til selskapet.
Hovedproblemstillingen: Hvordan utøves eierskapet av selskapet opp mot etablerte normer for god eierstyring, kommunens vedtatte eierstyring generelt og spesifikke krav til styring av selskapet?

Les mer

Byggesaksbehandling – 2023

VKR har for Nesodden kommunen undersøkt om kommunen sikrer god saksbehandling og etterlevelse av lov og forskrifter på området plan- og byggesaksbehandling. Videre ble det undersøkt om kommunen har utviklet en systematisk internkontroll på området, blant annet håndteringen av tap på gebyrinntekter, håndtering av klagesaker samt dispensasjonspraksis.

Les mer

Mennesker med nedsatt funksjonsevne – 2022

VKR har ferdigstilt rapport for Kongsberg kommune hvor formålet med prosjektet har vært å kartlegge og vurdere om kommunen sørger for at innbyggere med fysisk nedsatt funksjonsevne sin velferd ivaretas, herunder hvordan kommunen legger til rette for at denne gruppen innbyggere får medvirke i utformingen av tjenesten

Les mer