Plassholder artikkelbilde

Utenforskap Øvre Eiker kommune 2024

Formålet med revisjonen vil være å vurdere om kommunen ivaretar sine oppgaver for å forhindre utenforskap, særlig om det legges til rette for skolenærvær og skolen som en arena for mestring.

Les mer
Plassholder artikkelbilde

Hjemmeboende personer med demens Drammen 2023

Undersøkelsen vurderer om personer med demens som bor hjemme får helse- og omsorgstjenester i tråd med egne behov, og at kommunen er rustet for nåværende og fremtidige behov på området. 

Les mer
Plassholder artikkelbilde

Boplikt Flå 2023 

Prosjektets formål er å undersøke hvordan Flå kommune følger opp boplikten.

Les mer

Intern kontroll Kopås Sykehjem Enebakk 2024

Formålet med undersøkelsen er å vurdere internkontroll rutinene knyttet til renhold av ventilasjonssystemet ved Kopås sykehjem, herunder avvikssystemet.

Les mer

Internkontroll og kvalitetssystem Sigdal 2024

Formål med gjennomgangen har vært å vurdere i hvilken grad kommunen har et fungerende internkontrollsystem og om dette synes å kunne bidra til kvalitetsutvikling av kommunens tjenester.

Les mer

Hjemmeboende personer med demens Ringerike 2024

Formålet med undersøkelsen er å vurdere om personer med demens som bor hjemme får helse og omsorgstjenester tilpasset egne behov, og om kommunen tilrettelegger tilstrekkelig for hjemmeboende og pårørende, slik at personer med demens kan bo lengst mulig i eget hjem.

Les mer

Byggesaksbehandling Modum 2024

Prosjektets formål er å vurdere om Modum kommune ivaretar sitt ansvar for byggesaksbehandling og tilsyn/ulovlighetsoppfølging.

Les mer

Psykisk helse og rusomsorg Krødsherad 2024

Prosjektets formål er å undersøke kommunens praksis i forbindelse med psykisk helse og rusomsorg blant ungdom samt unge voksne.

Les mer
Plassholder artikkelbilde

Byggesaksbehandling Kongsberg 2023

Prosjektets formål er å vurdere om Kongsberg kommune sikrer god saksbehandling , og ivaretar sitt ansvar for byggesaksbehandling og tilsyn/ulovlighetsoppfølging på en tilfredsstillende måte.

Les mer
Plassholder artikkelbilde

Eierskapskontroll Gol 2023

Formålet med eierskapskontrollen er å undersøke om Gol kommune forvalter sine eierinteresser i tråd med lovkrav, etablerte normer for god eierstyring og kommunestyrets vedtak og forutsetninger.

Les mer