Plassholder artikkelbilde

Eierskapskontroll

Formålet med eierskapskontrollen er å undersøke om Ås kommune forvalter sine eierinteresser i tråd med lovkrav, etablerte normer for god eierstyring og kommunestyrets vedtak og forutsetninger.

Les mer
Plassholder artikkelbilde

Reguleringsplanarbeid og dispensasjonspraksis

Prosjektets formål er å undersøke behandlingen av dispensasjonssøknader i byggesaker i kommunen: Forsvarlig saksbehandling, og sikring av enhetlig praksis ved behandling av dispensasjoner. Blir reguleringsplaner oppdatert ved behov. Samt hvordan kommunen tilrettelegger for næringsutvikling gjennom arbeidet med reguleringsplaner.

Les mer
Plassholder artikkelbilde

Byggesak

Prosjektets formål er å vurdere om Kongsberg kommune ivaretar sitt ansvar for byggesaksbehandling og tilsyn/ulovlighetsoppfølging på en tilfredsstillende måte

Les mer

Eierskapskontroll Kongsberg Tomteselskap AS – 2023

Prosjektets formål var å undersøke hvordan Kongsberg kommune følger opp og forvalter sine eierinteresser i Kongsberg Tomteselskap AS og om dette er i samsvar med formålet til selskapet.
Hovedproblemstillingen: Hvordan utøves eierskapet av selskapet opp mot etablerte normer for god eierstyring, kommunens vedtatte eierstyring generelt og spesifikke krav til styring av selskapet?

Les mer

Byggesaksbehandling – 2023

VKR har for Nesodden kommunen undersøkt om kommunen sikrer god saksbehandling og etterlevelse av lov og forskrifter på området plan- og byggesaksbehandling. Videre ble det undersøkt om kommunen har utviklet en systematisk internkontroll på området, blant annet håndteringen av tap på gebyrinntekter, håndtering av klagesaker samt dispensasjonspraksis.

Les mer
Plassholder artikkelbilde

Arbeidsmiljø på sykehjem og i boliger for voksne – 2022

VKR har ferdigstilt rapport for Ås kommune hvor formålet med prosjektet har vært å kartlegge og vurdere om kommunen sørger for et forsvarlig arbeidsmiljø ved kommunens sykehjem og boliger for voksne. Herunder både det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet, samt sykefravær og sykefraværsoppfølging.

Les mer

Mennesker med nedsatt funksjonsevne – 2022

VKR har ferdigstilt rapport for Kongsberg kommune hvor formålet med prosjektet har vært å kartlegge og vurdere om kommunen sørger for at innbyggere med fysisk nedsatt funksjonsevne sin velferd ivaretas, herunder hvordan kommunen legger til rette for at denne gruppen innbyggere får medvirke i utformingen av tjenesten

Les mer

Nærutvalgene – 2022

I revisjonen utført for Drammen kommune vurderes det om nærutvalgene bidrar til sterkere lokaldemokratiske løsninger gjennom å medvirke og påvirke politiske beslutninger i kommunen. Problemstillingene har blant annet handlet om kjennskap til og informasjon om utvalgene, roller og forventninger samt om kommunen synliggjør hvordan utvalgenes innspill gjør en forskjell når det tas beslutninger.

Les mer

Psykisk helse og rus – 2022

Viken kommunerevisjon gjennomførte en revisjon som så på hvordan Ringerike kommune ivaretok sine oppgaver innen psykisk helsearbeid og rus for […]

Les mer

Dispensasjonspraksis i byggesaker – 2022

Viken kommunerevisjon har gjennomført forvaltningsrevisjon av dispensasjonspraksis i byggesaker i Rollag kommune. Rapporten viser at kommunen i hovedsak har en […]

Les mer